Mautverdubbeling is er door 16/06/23

< Back to list

Source: https://www.ttm.nl/it/kilometerheffing/mautverdubbeling-is-er-door/154046/

 

Mautverdubbeling is er door

Arjan Velthoven 16 juni 2023

 

Per 1 december 2023 geldt er in Duitsland een nieuwe Mautwet. Concreet betekent dat dat de Maut verdubbeld wordt. Branche-organisatie BGL spreekt van een belastingverhoging.

Verkeersminister Volker Wissing: “We spreiden dit jaar onder andere de Maut voor vrachtwagens sterker op basis van de CO2-uitstoot, zodat er een sterke stimulans voor de sector ontstaat om over te schakelen op klimaatvriendelijke voertuigen. Dit is belangrijk, omdat bedrijfsvoertuigen momenteel nog steeds verantwoordelijk zijn voor ongeveer een derde van alle CO2-uitstoot in het vervoer. We hebben de marktgroei van klimaatvriendelijke voertuigen nodig om onze klimaatbeschermingsdoelstellingen te halen. Bovendien breiden we vanaf medio volgend jaar de tol voor vrachtwagens uit tot voertuigen met een technisch toelaatbare totale massa van meer dan 3,5 ton. In overeenstemming met de afspraken die in de coalitiecommissie zijn gemaakt, zullen de extra tolinkomsten van ongeveer 30 miljard euro tot 2027 voornamelijk in de spoorwegen worden geïnvesteerd. Dit zal ook ten goede komen aan de wegen, die worden ontlast wanneer het verkeer wordt verplaatst. Met de wijziging van de federale tolwet voor langeafstandswegen levert de BMDV een beslissende bijdrage aan het klimaatbeschermingsprogramma van de federale regering, aan de versterking van de spoorwegen en aan de duurzame financiering van de vervoersinfrastructuur.

In detail

Op 1 december 2023 wordt een CO2-toeslag van 200 euro per ton CO2 ingevoerd. Emissievrije vrachtwagens worden tot eind 2025 vrijgesteld van de tol. Daarna zal slechts 25 procent van het reguliere gedeeltelijke toltarief in rekening worden gebracht voor infrastructuurkosten – plus de gedeeltelijke toltarieven voor geluidsoverlast en luchtvervuiling.

Bovendien wordt de drempel voor de tol voor vrachtwagens op de technisch vroegst mogelijke datum, 1 juli 2024, verlaagd, zodat in principe alle bedrijfsvoertuigen met een technisch toelaatbare totale massa van meer dan 3,5 ton onder de tol voor vrachtwagens zullen vallen. Handelsondernemingen worden vrijgesteld.

De tolkosten vormen slechts een klein deel van de transportkosten en dus een nog kleiner deel van de totale kosten (eindproduct). (ongeveer 0,1 procentpunt). Merkbare effecten op het consumentenprijsniveau zijn daarom niet te verwachten. Het gebruik van tolinkomsten zal nieuw worden geregeld.

Europese wettelijke basis

Bij het heffen van tol moeten de lidstaten van de Europese Unie zich houden aan de eisen van de zogenaamde “Eurovignetrichtlijn”. Volgens deze richtlijn moeten de gewogen gemiddelde infrastructuurheffingen gebaseerd zijn op de aanlegkosten en de kosten voor de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van het relevante vervoersinfrastructuurnetwerk. De Eurovignetrichtlijn is in 2022 herzien. Hierin staat onder andere dat de CO2-differentiatie van de tolgelden voor zware vrachtvoertuigen uiterlijk vanaf 25 maart 2024 moet plaatsvinden.

De CO2-toeslag wordt ingevoerd als een nieuw toltarief voor de externe kosten van vervoersgerelateerde CO2-uitstoot. Net als de huidige toltarieven zal deze worden geheven als een bedrag in cent per gereden kilometer op het tolnetwerk. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van de voertuigkenmerken van het betreffende tolvoertuig, met name de CO2-emissieklasse, het gewicht en het aantal assen.

De BMDV stelt in totaal ongeveer 2,2 miljard euro beschikbaar voor de aanschaf van klimaatvriendelijke bedrijfsvoertuigen tot 2026. Daarnaast is er tot 2026 ruim tien miljard euro beschikbaar voor de aanleg of uitbreiding van een tank- en laadinfrastructuur voor auto’s en vrachtwagens.

De Eurovignetrichtlijn verplicht EU-lidstaten die al een heffingssysteem voor vrachtwagens hebben ingevoerd ook om uiterlijk vanaf 25 maart 2027 tol te heffen voor alle vrachtwagens met een technisch toelaatbare totale massa van meer dan 3,5 ton. Zogenaamde bedrijfswagens van minder dan 7,5 ton kunnen van de tol worden vrijgesteld als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Belastingverhoging

“Kleine en middelgrote transport- en logistieke bedrijven zijn geschokt door de verdubbeling van de tol op 1 december, een besluit waarop de Groenen hebben aangedrongen en waartoe de federale regering nu heeft besloten,” legt Dirk Engelhardt, bestuurder van BGL, uit aan Duitse media. De beschuldiging wordt echter weerlegd door BMDV in hun verklaring. Ze schuiven het grootste deel van de stijging van de Maut door naar Brussel. “Volgens de Eurovignetrichtlijn, die in 2022 wordt herzien, moet er vanaf 25 maart 2024 een CO₂-differentiatie zijn in de tolheffing voor zware vrachtwagens”, benadrukt BMDV. De baas van BGL is hier niet blij mee: “Aangezien er nauwelijks emissieloze vrachtwagens op de markt zijn en er geen bijbehorende tank- en laadinfrastructuur is, lijkt de verdubbeling van de tol op een onvermijdelijke belastingverhoging.”


Top